Hassiatu Gbassa Agbajie and Arthur Ebun Agbajie and Christian Ebun Agbajie (8) [2011] SLHC 8 (13 July 2011);