Gaye v Sierra Leone Ports Authority (Civ. App. 20/2010) [2013] SLCA 15 (13 November 2013);